Countries Consent

Please choose your location from the alphabetical list below for any additional information applicable in your country.

A | B C | D | E | F| G | H I J K L M N O | P | Q | R | S | T | U | V W | X | Y | Z


A

  Australia

Australia flag

I consent to the processing of the personal data as provided here. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with the relevant local country affiliate in your country (“Teva”) for the purposes of responding to your submission and to meeting our obligations. Note that because Teva is a global organization, the administration and management of your report will involve the transfer of your personal data outside of your country. For more information on how Teva processes your data, including information on your data protection rights, please visit our privacy policy.


  Argentina

Argentina flag

Doy mi consentimiento para el procesamiento de los datos personales según lo dispuesto en el formulario de solicitud. Los datos personales serán utilizados por Teva Pharmaceutical Industries Ltd. y compartidos con la filial local correspondiente en su país (“Teva”) con el fin de responder a su solicitud y cumplir con nuestras obligaciones. Tenga en cuenta que, dado que Teva es una organización global, la administración y gestión de su solicitud implicará la transferencia de sus datos personales fuera de su país. Dicha transferencia internacional puede referirse a todos los datos personales recolectados, y podría ser realizada incluso hacia aquellas jurisdicciones que tengan niveles inferiores de protección de datos a los de Argentina, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y lo dispuesto por la Disposición 60/2016 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de Argentina. El titular de los datos personales tendrá derecho a solicitar información a Teva Pharmaceutical Industries Ltd. y/o sus afiliadas sobre el tratamiento de sus datos personales, así como, solicitar el acceso, rectificación, actualización o supresión de sus datos personales. Para ejercer cualquiera de sus derechos, comuníquese con DepartamentoMedico.TEVAAR@tevapharm.com. La Agencia de Acceso a la Información Pública es el órgano de control de la ley 25.326. Para obtener más información sobre cómo Teva procesa sus datos, incluida información sobre sus derechos de protección de datos, visite nuestra política de privacidad


  Azerbaijan

Azerbaijan flag

Ünvanına tərəfimdən göndərilmiş xahiş davamı olaraq, Operatorun (aşağıda qeyd olunduğu kimi) linkdə mövcud olunan Fərdi Məlumatların İşlənilmə Qaydaları ilə razı olduğunu və aşağıdakı fərdi məlumatlarımı:
soyad, ad, atanın adı, doğulduğu tarix/ yaş, mobil nömrə, elektron poçt ünvanı və məni müəyyən etdikləri dərəcədə müraciətimin təfərrüatları (bundan sonra – “Fərdi Məlumatlar”).
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.  və onun hər əlaqəli şəxsi (bundan sonra – "Operator") tərəfindən toplanılmasına və işlənilməsinə razılıq verirəm.

Ətraflı oxuyun

Toggle Expand/ Collapse

Etiraf edirəm ki, Fərdi Məlumatlarımın toplanılması və işlənilməsində məqsəd  yuxarıda qeyd edilən müraciətimə baxılması və müraciətimdən irəli gələn məsələlərin təhlil etməsinin təmin etməkdədir.
Bu razılıq Fərdi Məlumatların Operator tərəfindən toplanılması, , və işlənilməsi üçün verilir. Operatorun əlaqəli şəxslərinə aşağıdakı şəxslər daxildir:

 • Operatorun birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak payının ən azı 10%-nə sahib olduğu şəxslər; və ya
 • Operatorun Fərdi Məlumatların toplanması və işlənməsi üçün müvafiq müqavilələr bağladığı şəxslər.

Bundan əlavə, mən Fərdi Məlumatlarımın,   ABŞ, İsrail, Hindistan, Ukrayna və Özbəkistan da daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq dünyanın istənilən ölkəsində yerləşən Şirkətin əlaqəli şəxslərinə transsərhəd ötürülməsinə razılıq verirəm.
Fərdi məlumatların dəyişdirilməsi, əlavələri və (və ya) məhv edilməsi aşağıdakılar əsasında həyata keçiriləcəkdir:

 • yazılı ərizə;
 • ölümümdən sonra;
 • Operator və / və ya onun hər hansı bir əlaqəli şəxsi ləğv olunduqda;
 • Bu razılığın müddəti bitdikdə;
 • məlumatların toplanılması və işlənilməsi üçün yuxarıda göstərilən səbəblər aradan qaldırıldığı hallarda.

Fərdi Məlumatların (ehtiyat nüsxəsi də daxil olmaqla) məhv edilməsi mərhələlərlə, bir və ya daha çox üsullarla həyata keçiriləcəkdir:

 • müvafiq kağız kəsmə maşını istifadə edərək kağız məlumat daşıyıcısının məhv edilməsi;
 • elektron informasiya daşıyıcısının mexaniki təsirlə məhv edilməsi, bərpa olunmayan vəziyyətə gətirilməsi;
 • elektron məlumat daşıyıcısının bərpasına imkan olmayan bir şəkildə formatlaşdırılması;
 • məlumatların bərpasına imkan verməyən bir qaydada xüsusi proqram təminatından istifadə edərək elektron saxlama mühitində saxlanılan məlumatların silinməsi.

Bu razılıq 5 (beş) il müddətində və ya şəxsən mən tərəfindən imzalanan və mənim tərəfimdən Operatora göndərilən yazılı bildirişlə bu razılıq geri götürülənədək qüvvədə qalır.
Bununla, Fərdi Məlumatlara dəyişiklik və (və ya) əlavələr etmək, habelə Fərdi Məlumatların toplanmasına və işlənməsinə razılığımı istənilən vaxt yuxarıda göstərilən  Operatorun aşağıda qeyd olunan ünvanların birinə yazılı bildiriş göndərməklə geri çağırmaq hüququmun olması barədə xəbərdar olduğumu təsdiqləyirəm: Info.Azerbaijan@tevapharm.com.

Back to top

B

  Belarus

Belarus flag

Я даю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с данной формой. Персональные данные будут использоваться Teva Pharmaceutical Industries Ltd. и её аффилированными лицами, таким образом, поскольку Teva является глобальной организацией, Вы соглашаетесь в том числе на трансграничную передачу Ваших персональных данных. Обратите внимание на то, что в соответствии с правом Республики Беларусь для подтверждения Вашего согласия на обработку персональных данных, Вам необходимо заполнить, подписать и направить указанную форму на электронный адрес: Info.Belarus@tevapharm.com.


  Brazil

Brazil flag

Pelo presente, dou o meu consentimento para o processamento dos dados pessoais conforme disposto no formulário de solicitação. Os dados pessoais serão usados pela Teva Pharmaceutical Industries Ltd. e compartilhados com a afiliada local pertinente do país, que corresponde, no seu país, à Teva Brasil Farmacêutica Ltda. (“Teva”), com o objetivo de responder à sua solicitação. Observe que, como a Teva é uma organização global, a administração e o gerenciamento de sua solicitação envolverão a transferência de seus dados pessoais para fora do Brasil, incluindo para a Irlanda. Você pode revogar o seu consentimento a qualquer momento entrando em contato conosco em Info_medicas@tevabrasil.com.br. Para obter mais informações sobre como a Teva processa os seus dados, incluindo informações sobre os seus direitos de proteção de dados, visite a nossa política de privacidade.

Back to top

C

  Canada

Canada flag

I consent to the processing of the personal data as provided here. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with the relevant local country affiliate in your country (“Teva”) for the purposes of responding to your submission and to meeting our obligations. Note that because Teva is a global organization, the administration and management of your report will involve the transfer of your personal data outside of your country. For more information on how Teva processes your data, including information on your data protection rights, please visit our privacy policy.


  Chile

Chile flag

I give my consent to the processing of personal data as indicated in the application form. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. will use personal data and share it with the relevant local affiliate in your country (“Teva”) in order to respond to your request and fulfill our obligations. Please note that, because Teva is a global organization, the administration and management of your request will involve the transfer of your personal data outside of Chile. For more information about how Teva processes your data, including information about your data protection rights, please visit our privacy policy.


  China

China flag

我同意按照列明的相关规定处理本人所提交的个人信息相关数据。基于您提交个人信息的目的,Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 将在满足我方义务的前提下,处理您的个人信息相关数据,并与您所在国家/地区的相关当地国家/地区关联公司 (“Teva”) 共享该等数据。请注意,Teva 是一个全球性组织,因此,在处理和管理您的提交内容时,可能会将您的个人数据传输至您所在国家/地区以外的地方。有关 Teva 如何处理您的数据的更多信息,包括关于您的数据保护权利的信息,请查看我们的隐私政策。* 由于该网站是一个全球性网站,未得到中国当地专业医学方面的直接支持,因此抱歉未能在所有方面满足中文文本需求。

Back to top

H

  Hong Kong

Hong Kong flag

我同意按照列明的相關規定處理本人所提交的個人資訊相關資料。個人資訊相關資料將為您所請求的目的,由 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 處理,並與您所在國家/地區的相關當地國家/地區關聯公司 (“Teva”) 共用。請注意,Teva 是一個全球性組織,因此,在處理和管理您的請求時,可能會將您的個人資料傳輸至您所在國家/地區以外的地方。有關 Teva 如何處理您的資料的更多資訊,包括關於您的資料保護權利的資訊,請查看我們的隱私政策。

Back to top

I

  Israel

Israel flag

אני מסכים לעיבוד המידע האישי שמסרתי כאן. המידע האישי ישמש את טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ בישראל וחברות הבנות שלה (להלן: "טבע") למטרות תגובה לפנייתי ולמילוי חובותיה של טבע. מאחר שטבע הינה חברה גלובלית, ניהול ועיבוד הפנייה יכלול העברה של המידע אל מחוץ לישראל. למידע נוסף בדבר עיבוד המידע שלכם, לרבות זכויות הגנת המידע, אנא ראו את מדיניות הפרטיות שלנו.


  Indonesia

Indonesia flag

本人同意按照列明的相關規定處理本人所提交的個人資訊相關資料。為了回應您的提交並履行我們的義務,含有個人資訊的相關文件將由 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 處理,並與您所在國家/地區的相關當地國家/地區關聯公司 (「Teva」) 共用。請注意,Teva 是一個全球性組織,因此,在處理和管理您的提交時,可能會將您的個人資料傳輸至您所在國家/地區以外的地方。有關 Teva 如何處理您的資料的更多資訊,包括關於您的資料保護權利的資訊,請查看我們的隱私政策。

Back to top

J

  Japan

Japan flag

私は、申請フォームに記載された個人データの取り扱いに同意します。個人データは、お客様の申請に対応し、当社の義務を果たすため、イスラエルのTeva Pharmaceutical Industries Ltd.が使用し、お客様の居住国の関連会社(武田テバファーマ株式会社及び武田テバ薬品株式会社を含みます。)(以下「テバ」といいます。)と共有されます。なお、テバはグローバル企業であり、お客様の申請を管理するため個人データが日本国外(欧州連合の加盟国であるアイルランドを含みます。)に移転されることにご留意ください。データ保護に関連するお客様の権利に関する情報を含むテバのお客様のデータの取り扱い方法の詳細については、当社のプライバシーポリシーをご覧ください。

Back to top

K

  Kazakhstan

Kazakhstan flag

Мен жіберу формасында көрсетілгендей жеке деректердің жиналуына және өңделуіне келісемін. Жеке деректерді Teva Pharmaceutical Industries Ltd. компаниясы пайдаланатын болады және сіздің жіберуге жауап беру және біздің міндеттемелерімізге сәйкес болу мақсаттарында сіздің еліңіздегі тиісті жергілікті филиалмен («Teva») бөліседі. Teva компаниясы глобалдық ұйым болғандықтан, жіберуді басқару сіздің жеке деректеріңізді сіздің елден тысқары жерге тасымалдауды қамтитынын ескеріңіз. Teva компаниясының деректеріңізді өңдеу әдісі, соның ішінде деректердің қорғалуы бойынша құқықтарыңыз туралы қосымша ақпарат алу үшін БІЗДІҢ ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ ТУРАЛЫ САЯСАТЫМЫЗДЫ қараңыз.”


  Kyrgyzstan

Kyrgyzstan flag

Я даю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с данной формой. Персональные данные будут использоваться Teva Pharmaceutical Industries Ltd. и её аффилированными лицами, таким образом, поскольку Teva является глобальной организацией, Вы соглашаетесь в том числе на трансграничную передачу Ваших персональных данных. Обратите внимание на то, что в соответствии с правом Республики Киргизстан для подтверждения Вашего согласия на обработку персональных данных, Вам необходимо заполнить, подписать и направить указанную форму на электронный адрес: Info.Kyrgyzstan@tevapharm.com.

Back to top

M

  Mexico

Mexico flag

Doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos personales según se indica en el formulario de solicitud. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. utilizará los datos personales y los compartirá con la filial local correspondiente en su país (“Teva”) con el fin de responder a su solicitud y cumplir con nuestras obligaciones. Téngase en cuenta que, debido a que Teva es una organización global, la administración y gestión de su solicitud implicará la transferencia de sus datos personales fuera de Chile. Para obtener más información sobre cómo trata Teva sus datos, incluida información sobre sus derechos de protección de datos, visite nuestra política de privacidad.


  Malaysia

Malaysia flag

Saya bersetuju dengan pemprosesan data peribadi seperti yang disediakan dalam borang penyerahan. Data peribadi akan digunakan oleh Teva Pharmaceutical Industries Ltd. dan dikongsi dengan negara sekutu tempatan yang berkaitan di negara anda (“Teva”) untuk tujuan membalas penyerahan anda dan memenuhi kewajipan kami. Sila maklum bahawa oleh kerana Teva ialah organisasi global, pentadbiran dan pengurusan terhadap penyerahan anda akan melibatkan pemindahan data peribadi anda ke luar negara anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara Teva memproses data anda, termasuk maklumat tentang hak perlindungan data anda, sila lawati dasar privasi kami.

Back to top

N

  New Zealand

New Zealand flag

I consent to the processing of the personal data as provided here. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with the relevant local country affiliate in your country (“Teva”) for the purposes of responding to your submission and to meeting our obligations. Note that because Teva is a global organization, the administration and management of your report will involve the transfer of your personal data outside of your country, including to Ireland. For more information on how Teva processes your data, including information on your data protection rights, please visit our privacy policy.

Back to top

P

  Peru

Peru flag

Doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos personales según se indica en el formulario de solicitud. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. utilizará los datos personales y los compartirá con la filial local correspondiente en su país (“Teva”) con el fin de responder a su solicitud y cumplir con nuestras obligaciones. Téngase en cuenta que, debido a que Teva es una organización global, la administración y gestión de su solicitud implicará la transferencia de sus datos personales fuera de Perú, incluido a Irlanda. Para obtener más información sobre cómo trata Teva sus datos, incluida información sobre sus derechos de protección de datos, visite nuestra política de privacidad.

Back to top

R

  Russia

Russia flag

I consent to the processing of the personal data as provided in the request form. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with the relevant local country affiliate in your country (“Teva”) for the purposes of responding to your request. Note that because Teva is a global organisation, the administration and management of your request will involve the transfer of your personal data outside of your country. For more information on how Teva processes your data, including information on your data protection rights, please visit our privacy policy.

Back to top

S

  Singapore

Singapore flag

I consent to the processing of the personal data as provided here. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with the relevant local country affiliate in your country (“Teva”) for the purposes of responding to your submission and to meeting our obligations. Note that because Teva is a global organisation, the administration and management of your request will involve the transfer of your personal data outside of your country. For more information on how Teva processes your data, including information on your data protection rights, please visit our privacy policy.


  S. Korea

South Korea flag

본인은 귀하의 제출에 응답하고 당사 의무를 충족시킬 목적으로 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.가 상기 제출 양식을 통해 제공하고, 귀하의 국가에 있는 관련 현지 국가 계열사(‘Teva’)와 공유하는 본인의 개인 정보를 처리하는 데 동의합니다. 참고로 Teva는 글로벌 조직이기 때문에 귀하의 제출을 운영 및 관리하려면 귀하의 개인 정보를 귀하가 위치한 국가 외부로 전송해야 합니다. 귀하의 개인 정보는 귀하의 제출을 처리하기 위해 필요한 기간 동안 보관합니다. 또한 귀하는 개인 정보 처리에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 단, 귀하가 동의하지 않을 경우, 귀하의 제출에 응답하지 못할 수 있습니다. 귀하의 데이터 보호 권리에 관한 정보를 포함해 귀하의 데이터 처리에 대한 Teva의 상세 방침은 당사 개인정보 처리방침을 참조하십시오.


  South Africa

South Africa flag

I consent to the processing of the personal data as provided here. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with the relevant local country affiliate in your country (“Teva”) for the purposes of responding to your submission and to meeting our obligations. Note that because Teva is a global organization, the administration and management of your report will involve the transfer of your personal data outside of your country, including to Ireland. For more information on how Teva processes your data, including information on your data protection rights, please visit our privacy policy.

Back to top

T

  Turkey

Turkey flag

Başvuru formunda belirtildiği üzere kişisel bilglerimin işlenmesini rıza gösteriyorum. Kişisel verileriniz başvurunuza karşılık vermek ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. tarafından kullanılabilir ve ülkenizdeki bağlı yerel müteşebbisleriyle (“Teva”) paylaşılabilir. Teva`nın global bir organizasyon olduğunu bilgilerinize sunar, başvurunuzun yönetimi için Türkiye dışına kişisel verilerinizin aktarılabileceğini bildiririz. Kişisel verilerinizin korunması hakkında bilgi dahil olmak üzere, Teva`nın verilerinizi nasıl işlediği hakkında daha çok bilgi almak için lütfen veri gizliliği politikamızı ziyaret ediniz.


  Thailand

Thailand flag

ข้าพเจ้ายินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในแบบฟอร์มการยื่นส่งข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้และเปิดเผยโดย Teva Pharmaceutical Industries Ltd. และบริษัทในเครือในประเทศที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ (“Teva”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการยื่นส่งข้อมูลและปฏิบัติตามภาระผูกพันของเรา โปรดทราบว่าเนื่องจาก Teva เป็นองค์กรระดับโลก การบริหารและการจัดการการยื่นส่งข้อมูลของคุณจะต้องเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศของคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลของคุณที่ Teva ใช้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

Back to top

U

  United States - Generics, Specialty

United States Flag

I consent to the processing of the personal data as provided here. Personal data will be used by Teva Pharmaceutical Industries Ltd. and shared with the relevant local country affiliate in your country (“Teva”) for the purposes of responding to your submission and to meeting our obligations. Note that because Teva is a global organization, the administration and management of your report will involve the transfer of your personal data outside of your country. For more information on how Teva processes your data, including information on your data protection rights, please visit our privacy policy."


  Ukraine

Ukraine flag

Надсилаючи свій запит, ви надаєте свою інформацію контролеру веб-сайту, яким є Teva Pharmaceutical Industries Ltd., вул. Довора Ганевія, 124, Тель Авів, Ізраїль. («Ми»).

 Ми використовуємо особисту інформацію, яку ви надаєте під час заповнення форми подання, щоб: (а) ідентифікувати вас як особи, яка надіслала відповідне подання; (б) зв’язатися з вами щодо вашого подання. Ми обробляємо цю інформацію згідно наших зобов’язань, щоб ви могли отримати відповідну інформацію про наші продукти та послуги. Персональні дані можуть бути передані відповідній юридичній особі у вашій країні («Teva»), щоб відповісти на ваше подання і допомогти нам покращити послуги, які ми надаємо, згідно наших зобов’язань,. Зауважте, що оскільки Teva є глобальною компанією, адміністрування та керування вашим поданням передбачатиме передачу ваших особистих даних за межі вашої країни. Для отримання додаткової інформації про те, як ми обробляємо ваші дані, включаючи інформацію про ваші права на захист даних, перегляньте нашу політику конфіденційності.


  Uzbekistan

Uzbekistan flag

So'rovnomada ko'rsatilgandek shaxsga doir ma’lumotla ishlov berilishiga rozilik beraman.
Bizning mahsulotlar bilan bog'liq Teva kompaniyasining huquqiy majburiyatlari bajarilishini taminlash, qo'llaniladigan dori vositalarining “xavf/foyda” nisbatini baholash va zarur bo‘lgan taqdirda mahsulotlar to‘g‘risidagi ma'lumotlarni yangilash hamda sizning so'rovingizni qondirish maqsadida shaxsga doir ma'lumotlaringizni taqdim etish orqali ushbu taqdim etilgan ma'lumotlarni, shu jumladan so'rovnomada ko'rsatilgan shaxsga doir ma'lumotlarni, Teva Pharmaceutical Industries Ltd kompaniyasi va uning affillangan shaxslariga uzatilishiga o’z roziligingizni bergan hisoblanasiz.

batafsil ma'lumot

Toggle Expand/ Collapse

Siz taqdim etgan ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi shaxsga doir ma’lumotlarni himoya qilish to'g'risidagi amaldagi qonunchiligi va https://www.tevapharm.com/our-company/corporate-governance/teva-privacy-notice manzilida joylashgan kompaniyasida amal qiladigan maxfiylikka rioya qilish siyosatiga muvofiq ishlov berilishiga ham rozilik bildirasiz. Shaxsga doir ma’lumotlarga ishlov berish deganida shaxsga doir ma’lumotlarni yig‘ish, tizimlashtirish, saqlash, o‘zgartirish, to‘ldirish, ulardan foydalanish, ularni berish, tarqatish, uzatish, shu jumladan transchegaraviy uzatish, egasizlantirish va yo‘q qilish bo‘yicha bir harakatni yoki harakatlar majmuini amalga oshirish nazarda tutiladi;
Agarda Sizning ma'lumotingizga ishlov berishning bunday usullari bilan rozi bo'lmasangiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringizdan foydalanish, ularga o'zgartirish kiritish yoki o'chirishni xohlasangiz, iltimos biz bilan Info.Uzbekistan@tevapharm.com elektron ma'nzili orqali bog'laning.
Agar Sizning so'rovnomangizda boshqa shaxs eslatib o’tilgan bo'lsa, bunday shaxs ushbu ma'lumotlarni Siz tomoningizdan ma’lum qilinishiga, shuningdek, uning shaxsiga doir ma’lumotlarga ishlov berishga rozilik berganligini tasdiqlaysiz. Agar bunday boshqa shaxs o'zi haqidagi ma’lumotlar xabar va ishlov berilishiga rozilik bermagan bo'lsa, iltimos, bizga Info.Uzbekistan@tevapharm.com elektron ma'nzili orqali xabar bering.

Back to top

V

  Vietnam

Vietnam flag

Tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân như được cung cấp trong biểu mẫu gửi đi. Dữ liệu cá nhân sẽ được Teva Pharmaceutical Industries Ltd. sử dụng và được chia sẻ với các chi nhánh trong cùng quốc gia (“Teva“) nhằm mục đích phản hồi cho mẫu gửi của bạn và hoàn thành nghĩa vụ của chúng tôi . Lưu ý rằng vì Teva là một tổ chức toàn cầu, việc quản lý mẫu gửi của bạn sẽ liên quan đến việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra bên ngoài quốc gia của bạn. Để biết thêm thông tin về cách Teva xử lý dữ liệu của bạn, bao gồm thông tin về quyền bảo vệ dữ liệu, vui lòng truy cập chính sách bảo mật của chúng tôi.

Back to top